Obchodné podmienky

PODMIENKY – LASH PRO SLOVAKIA

Obchodné podmienky – AKCIA LASH PRO SLOVAKIA SÚŤAŽ A KONGRES

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok  Mgr. Petronela Pilná Orthová, Malé Leváre 482, 90874 Malé Leváre:  , IČO: 54191599

 1. Týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa riadia všetky nákupy vstupeniek na kultúrne akcie (ďalej len “Akcie”) poriadané spoločnosťou Mgr. Petronela Pilná Orthová uskutočnené prostredníctvom predaja na týchto stránkach. Nákupom vstupenky akoukoľvek formou vyjadruje zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom (ďalej len “ Obchodné podmienky”) a zaväzuje sa nimi riadiť.
 2. Spoločnosťou Mgr. Petronela Pilná Orthová sa rozumie spoločnosť Mgr. Petronela Pilná Orthová, IČO: 54191599, DIČ: 1070491257, so sídlom Malé Leváre 482, 908 74 Malé Leváre
 3. Spoločnosť Mgr. Petronela Pilná Orthová je usporiadateľom jednotlivých Akcií, na ktoré sú vstupenky predávané. Nákupom vstupenky na Akciu vzniká právny vzťah medzi zákazníkom, ktorý vstupenku nakupuje a usporiadateľom tejto Akcie. Akékoľvek nároky zákazníka preto smerujú vždy voči usporiadateľovi Akcie.
 4. Spoločnosť Mgr. Petronela Pilná Orthová preto zodpovedá za konanie akejkoľvek z týchto Akcií alebo za to, že sa konať nebude, zodpovedá taktiež za akúkoľvek zmenu Akcií alebo ich termínov či miesta konania.
 5. Zákazník je v súvislosti so vstupom na konkrétnu Akciu vždy povinný dodržovať pravidlá stanovené usporiadateľom Akcie. Je taktiež povinný podrobiť sa prevádzkovým a návštevným podmienkam miesta konania Akcie.
 6. Usporiadateľovi každej Akcie je vyhradené právo na zmenu jej programu, termínu a miesta konania. Nákupom vstupenky berie zákazník toto právo usporiadateľa na vedomie.
 7. Zakúpené vstupenky – (potvrdenie o platbe) vždy bezpečne uschovajte, nikde nevystavujte a neukazujte. Zároveň dôrazne neodporúčame nákup vstupeniek z druhej ruky, vyvarujete sa nepríjemnému prekvapeniu, že na akciu nebudete vpustení. Poprípade si pravosť dokladu u nás môžete overiť.

Postup pri nákupe vstupeniek.

 1. Z dôvodu uvedeného v obchodnom zákonníku nie je možné od nákupu vstupenky odstúpiť (odstúpenie do 14 dní bez uvedenia dôvodu), pretože sa v danom prípade jedná o zmluvu o využití voľného času a plnení (účasť na Akcii, ku ktorému vstupenka oprávňuje) je poskytované v určenom termíne alebo dobe.

Reklamačný poriadok.

 1. Zaplatené vstupné sa nevracia, pokiaľ nie je nižšie vyslovene uvedené inak.
 2. Zakúpená vstupenka sa nevymieňa.
 3. V prípade, že príde k úplnému zrušeniu Akcie organizovanej spoločnosťou Mgr. Petronela Pilná Orthová, bude zákazník vyrozumený o tom, že Akcia je zrušená. Spoločnosť Mgr. Petronela Pilná Orthová sa nezodpovedá zákazníkovi, pokiaľ ho nebude možné zastihnúť prostredníctvom tohoto kontaktu včas alebo pokiaľ zákazník obdrží včas odoslané vyrozumenie o zrušení Akcie s oneskorením.
 4. Ak príde k úplnému zrušeniu Akcie, bude spoločnosť Mgr. Petronela Pilná Orthová vracať vstupné nižšie popísaným spôsobom.
 5. Ak dôjde k úplnému zrušeniu Akcie, a zákazník už vstupenku na túto Akciu riadne zaplatil, bude zverejnený aktuálny postup pri vrátení vstupného na stránkach tu. Samotný postup pri vrátení vstupného je nasledujúci:
 • Pokiaľ bola vstupenka na zrušenú Akciu zakúpená cez webové stránky tu, pošle zákazník email s žiadosťou o vrátenie čiastky, s údajmi o sebe a číslom účtu bez zbytočného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi vrátené na uvedený bankový účet. Prípadné poplatky spojené s platbami nie sú súčasťou vrátenia. Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na samotnú cenu vstupenky. Kontaktný email: petronelaorthova@gmail.com
 • Pokiaľ bol pre akciu určený nový termín, zákazník nemá nárok na vrátenie čiastky za vstupenku.
 1. Všetky reklamácie a prípadné otázky je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu elektronickou poštou na e-mailovú adresu: petronelaorthova@gmail.com
 2. U spoločnosti Mgr. Petronela Pilná Orthová nie je možné žiadnym spôsobom reklamovať vstupenku na akúkoľvek Akciu organizovanú spoločnosťou Mgr. Petronela Pilná Orthová, kterú zákazník nezakúpil cez tieto naše webové stránky.

Ochrana osobných údajov.

 1. Spoločnosť Mgr. Petronela Pilná Orthová vystupuje ako správca osobných údajov užívateľov webových stránok.

Záverom.

 1. Pokiaľ by bolo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku neplatné, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
 2. Mgr. Petronela Pilná Orthová si vyhradzuje právo Obchodné podmienky aktualizovať.
 3. Tieto Obchodné podmienky platia od 13. 4. 2023

V Bratislave, dňa 13.4.2023  Mgr. Petronela Pilná Orthová